Menu

“Illu riu di la ‘ita“di Piero Bardanzellu

2019/06/08 - Attualità, Biblioteche, Letteratura di: MG Colombo
“Illu riu di la ‘ita“di Piero Bardanzellu

Pétru Rana,cori minutu cant’ e un  granu di trìcu“, pastore gallurese, si interroga sul senso della vita e si/ci ripropone la domanda del più celebre leopardiano pastore errante dell’Asia:
“che vuol dir questa Solitudine immensa?”.
Lo soccorre, nel suo filosofico dilemma, Dumìnicu Cucchjàri, di lu stazzu di  “Lu  rotu”, con il suo pronto provvidenziale intervento (“ la boci parìa arrièndi da lu céli” ) e la sua stringente risolutiva dialettica, in uso in una scomparsa Gallura di stazzi angeli e demoni, che sopravvive solo grazie ai cultori di lingua e valori come Piero Bardanzellu 1° Premio per la prosa alla 13° edizione del Premio Rosilda Bertolotti 2019,  organizzato dalla sezione di Sassari della FIDAPA .

Motivazione
1°premio a “Illu riu di la ‘ita” : Prosa delicata, pensata e scritta in una narrazione scorrevole nella quale emerge una sensibilità poetica con l’attitudine all’intimismo. Lo scrivere di sé, di un momento difficile della vita, rivela sia la sofferenza dell’esistere, sia la piacevolezza di riamare la vita nella sua totalità, totalità nelle piccole cose che fanno apparire il cielo nuovo, ricco di rare stelle, un cielo sereno, forse mai visto. Ci sono quindi uomini pronti a costruire e a ricostruire, in una tenace e lunga abilitazione, il loro cammino in una intima auto-affermazione. La prosa è intesa come scrittura letteraria disposta ad aprire il cuore, in una validità che crea un legame tra scrittore e lettore.

“ILLU RIU  DI LA  ‘ITA” di Piero Bardanzellu

Da calche mesi Pétru Rana era sempri più pinsarosu e fra di la notti si sciutàa, comu si l’aùssia sigùtu lu dimoniu.  Dapoi di la molti di la muddhéri  era filmàtu solu illu stazzu di “La liccia”. Spìssu pinsàa a la dì chi  ancor’ìddhu ci sarìa capulàtu  e l’aspittàa comu  una libaraziòni da tutti l’ ùmbri chi li facìani  mùita illu cialbéddhu e li facìani divintà lu cori minutu cant’ e un  granu di trìcu. Una ‘òlta  lu stazzu si sarìa pudùtu cuntà come una sènda   di passoni ricchi, ma li tempi érani cambiati  e la ‘jènti cilcàa solu ròcchi  ill’àzza di lu mari. Pa ca  campàa illa  campàgna éra arriàtu lu  mumèntu  di sciuarà  sìddhu cunvinìa ancora a trabaddhàlla o abbandunàlla finz’a  fàlla diccadì di lu tuttu. Pétru v’aìa pinsàtu umbè di ‘olti,ma  l’éra sempri mancatu lu curàgghju di piddhà una dizzisioni. Lu stazzu éra divintàtu solu un  arrùmbu e lestru si sarìa trasfulmàtu in un campusàntu. In  casa éra filmàtu  un fiddholu vagghjànu ,chi dugna séra,dapoi chi  spunìa di trabaddhà, si n’andàa illu  paèsi  accultu e turràa   a disori e umbè  di ‘olti  ancora imbriàcu. Calche volta  si  ‘idìani a gustà, ma li cuntrasti érani pochi, palchì  dugnùnu  insighìa li so’ pinséri ,chi currìani comu lu  ‘èntu. A lu ciòanu la ‘ìta di la campàgna no piacìa, ma no aìa  lu curàgghju di cambià trabàddhu e dàssi un’ avvissiàta. Una suréddha più manna s’éra ghjà spusata e campàa in Venetu. Umbè di ‘òlti  l’ aìa pricàtu  d’andassìnni  chi l’aarìa   cilcàtu un trabàddhu in fràbbica , cu pàca sigùra e vìta di mancu sacrificàta. Lu ciòanu prumittìa  sèmpri chi  sarìa paltùtu, ma  candu parìa  chi duìssia  dizzidì di  lacà  lu locu si pintìa  e  cuntinuàa  a fà la so’  ‘ìta.  Lu babbu no si ni  facìa avvidè,ma ci suffrìa umbè.  Una matina Petru  si n’éra pisàtu  chìzzu, aìa presu lu fusìli,chi tinìa appiccatu  a la capizzera  di lu lèttu, s’éra   ‘istùtu e senza mancu sciuccàssi la  cara s’éra  incaminàtu vessu una cònca, posta  innant’ a  un muntigghju undi da stéddhu andagghja spìssu pa pudé vidé lu mari.Aìa fattu lu camìnu a passu svèltu,comu si aìssia  una pòsta impultanti.Una ‘òlta arriatu s’éra pusàtu innant’a una tègghja chi  si stirria  sutt’ a la conca  e s’aìa pòstu un gabbànu a cappìtta pa galdàssi da l’ aria spunzina. Aìa arrumbàtu lu fusìli a fiancu e dugna tantu lu tuccàa,ma no si sintìa tantu sigùru.Lu cialbéddhu éra présu da ranzàti chi li facìani arrià lu sudori minùtu. Li parìa d’aé la frèbba.La molti,chi aìa bramàtu più  d’ una ‘òlta, parìa chi vulìssia inghjriàllu  e cunvincìllu chi cu ìddha tuttu sarìa parùtu più fàccili.

La manu s’accustàa e s’allalgàa da l’alma,senza sapé palchì. A lu  ‘mpruìsu aìa présu lu fusìli e si l’aìa puntàtu a lu pèttu,ma no riscìa a fa paltì lu còlpu. La manu parìa cancaràta.Senza mancu avvidessìnni aìa pisàtu l’alma in ària e quasi pa incàntu érani paltùti  dui còlpi.Li ciòcchi s’érani intési in tutta la ‘àddhi chi si stirrìa sutt’ a lu monti e Petru aìa pruàtu   un assuccònu  mannu . Pa un pocu éra filmàtu cu lu fusìli strintu illa manu e pisàtu  in ària, poi l’aìa spòstu a un latu, s’éra stirrùtu innant’ a la tèggja  e era filmatu  stantagliàtu. Figgjulàa lu céli e li parìa lu più bèddhu chi aùssia  ‘ìstu finz’a chìddhu mumèntu. S’ éra sintùtu sùbbitu mèddhu e aìa gana  di ridì, senza chi vi fùssia una rasgioni.

“Cumpàri Pétru! Cumpàri Pétru ! ” La boci parìa arrièndi da lu céli e Pétru aspittàa ancora di idé  la passòna chi aìa buciàtu. “Cumpari Pétru,cosa v’è suzzèssu?”Abà la boci vinìa da più accùltu e Petru, chi  s’éra  ghjràtu a lu latu di lu caminéddhu chi murìa a li pédi di la ròcca,vidìa una passona chi cunniscìa bè. .Era un vècchju, altu,cu lu pizzèttu e li pili bianchi,chi s’appugghjàa a un bacchìddhu . “Cumpàri Duminicu e voi chìci ?”. “Agghju  ntésu li fusilàti…séti  statu  ‘oi?”

“Emmu,cumpà, ma no sòcu mancu  palchì l’àgghju fattu.Forsi  un’alzàta di capu, di chìddhi chi facìami cand’érami steddhòni,ma  abà mi sentu  mèddhu”   Dumìnicu Cucchjàri,di lu   stazzu di  “Lu  rotu”, postu a làccana cun chìddhu di “La liccia”,si figghjulàa lu cumpàri  d’anéddhu e no sapìa comu cuntinìssi. Dapoi di pochi sigùndi, chi  parìani ciurràt’ intrèi, s’aìa fattu curàgghju:” Cumpà,sòcu cuntèntu chi no vi sìa suzzèssu nùddha di malu ma,a dìvvi la ‘iritài, mi sòcu assuccunàtu abbèddhu”. Ancora Pétru Rana prìmma di rispundì aìa fattu passà un pocu di tèmpu:”Pa un mumèntu m’è parùtu di sunnià e no sapìa si m’agattàa illu mundu di  li  ‘ìi  o in chìddhu di li molti”. “Cumpà,séti in chìddhu di li ‘ìi, alumàncu finz’a candu lu  ‘olarà lu Signori. Ancora si palt’ e più di lu camìnu di la ‘ìta l’èmu fatta,  calche chilomitru ancora ci l’èmu di garrigà. Alumàncu pa turraccìnni  in casa” .

  •  
  •  
  •  
  •  

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *